خانه / مقالات / آلاینده های آب وروشهای اندازه گیری کیفیت آب

آلاینده های آب وروشهای اندازه گیری کیفیت آب

پکیج تصفیه فاضلاب

آلاینده های آب وروشهای اندازه گیری کیفیت آبآلاینده های آب وروشهای اندازه گیری کیفیت آب
آب الفبای محیط زیست
کار های مربوط به گسترش منابع آب تغییراتی را در محیط زیست بدنبال دارد . اثرات زیستمحیطی سیسـتم های گسترش منابع آب همچنین مفید بودن می تواند مضر هم باشند . جهت مثال مخازن سد ها اکثرا بخشهائی از بستر سیل گیر رودخانه نیز حوزه آبریز را تخریب می نمایند درحالیکه از طرف دیگر دریاچه ای بوجود می آورند به این ترتیب گاهي از ویژگیها زیستمحیطی اکولوژی این رودخانه ها در حوزه های آبریز از دست میرود . ارتقا دمای زمین به این مفهوم است که سطح آب دریا بالا خواهد رفت و مناطق ساحلی و روخانه ها را غرقاب خواهد کرد زندگی بیش از ۱۰۰میلیون جمعیت را به مخاطره خواهد انداخت
قدیم از آن الگوی بارندگی ها بی تردید تغییر کرده و کشاورزی مختل می شود ، همچنین این تغییر الگو باعث می شود که طوفانها گردبادها ، پرقدرت تر شده و سبب جاری شدن سیل شود . همچنین امکان دارد که نواحی گرم وخشک جهان کوچک تر شوند و آز آنجا که این دگرگونی ها زود خواهد بود ، اکوسیستم های طبیعی یعنی زمینهای مرطوب یا زمینهای هموار کلا جانوران و گیاهانی که به زندگی در شرایط اب و هوائی معین خو گرفته اند ناگهان را با اوضاع مفرق مواجه خواهند دید و همین مسئله باعث از بین بردن و انقراض بسياري ازاین گونه های جانوری گیاهی خواهد شد
BR>تخریب جزایر مرجانی ، صید بی رویه ماهی و آلودگی اقیانوسها ، فجایعی ساخته پرداخته دست بشر است . مواد نفتی فاضلاب رسوبات مواد شیمیائی کودهائی که بداخل دریا میریزند بدون شک ماهی ها و پرندگان دریائی را بیمار می سازد و مواد ناشی از پسماندها سبب افزایش خزه های دریائی شده درنتیجه باعث از بین بردن حیات دریائی می گردد. از طرف دیگر آلودگی آبهای زیر زمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه در اهمیت های دفن زباله ، از معضلات عمده ای است که موارد بهداشتی زیستمحیطی عدیده ای را ایجاد کرده است . در تاثیر فعل و انفعالات و واکنشهای مختلف در داخل گودالها و انبار های زباله نزدیک بودن سطح بسته گودالها به آبهای زیر زمینی شیرابه به سهولت در این آبها نفوذ کرده و هرگونه مصارف آنی اب را غیر ممکن می سازد
این مسئله از آن جهت ارزش بیشتری می یابد که جدا سازی مواد سمی صنعتی زا ی مراکز بهداشتی بازبینی ی ، از زواید شهری انجام می شود . مراکز دفع زباله پذیرای هرگونه زوایدی هستند . بطوری که این مواد با ایجاد تغییرات نامطلوب در فوائد فیزیکی شیمیائی و بیولوژیکی کیفیت آب را پائین می آورند . و گاهی آلودگی ها زوال پذیرند به راحتی تجزیه تقلیل داده می شوند مانند مواد زائی کشاورزی حیوانی و … بعض زباله ها به اسانی یا هرگز تجزیه نمی شوند و انحطاط پذیرند مانند جیوه سرب پلاستیک و…که می بایست حتی المقدور از انداختن یا ریختن آنها در آب پیشگیری شود . زیرا وجود این عناصر در آب آشامیدن ی به اندازه بالاتراز میزان مجاز تاثیر مخربی بر سلامت آدم می گذارند آب را به منشاء بیماری های گوناگون مبدل می سازند .
مقادیر غیر مجاز پلاستیک باعث ظهور بسياري از اختلالات ژنتیکی سرطان پوست می شود. موجودات ذره بینی مانند میکروب ها،قارچها و … باعث ظهور انواع مریضی های آدم ی شده و بهداشت آب را به خطر می اندازند . گاهي از جلبکها نوعی مواد سمی تولید می کنند که هم باعث بیماری شده و هم تاسیسات و فرایند تصفیه را دچار اشکال می کنند . شهر نشینی کار های صنعتی کشاورزی زمینه خیلی مساعدی برای رشد انتقال آلودگی ها از طریق آب بوجود آورده است . اگر فرض شود که هر متر مکعب آب آلوده می تواند تا ۴۰ متر مکعب آب سالم را آلوده سازد مجموعه پساب هائیکه هر روز تولید می شود تهدیدی بسیار زیاد جدی جهت منابع آب خواهد بود
می‌دانستید که …
به نقل از سازمان بهداشت جهان ی تقریبآ از هر سه نفری که در کشورهای در حال گسترش زندگی می کنند یکنفر آب آشامیدن ی سالم در دسترس و نگرانی ندارند . هر سال سه میلیون بچه زیر ۱۰ سال بعلت کمبود آب سالم و امکانات بهداشتی از از بین میروند . در کشورهای جهان سوم ۸۰ درصد کل ها مربوط به مصرف آب آلوده است که ۳۳ درصد کل مرگ ومیر در این کشورها ، باعث می شود یعنی در واقع ۲۵ هزار نفر در روز ب استفاده از آب آلوده از بین میروند . این سناریو تیره غـم افزا ممکن است سبب شود که دولتهای جهان ی به آمده دست به اقدامات جدی بزنند . زیرا به رناراحتی تمام این دشواریها تا حدودی جا برای امیدواری هست به یاری اقدامات مناسب عزم و عزم لازم برای بکار گرفتن آنها می توان از روند از بین بردن منابع آب کاست و یا آنرا متوقف نمود
از طرفی پیشگیری از آلوده سازی آب یکی از راههای علمی با صرفه است ، موفق یت این امر در گروه یک عزم ملی فرا گیر است . ایجاد اهرمهای قوی قانونی استحکام و قاطعیت در برخورد با آلوده کنندگان منابع آب و پیامدهای ناشی از آلودگی آن جهت افزایش آبرخي عمومی از عبارت موارد ی است که باید در سطح جهان ی به آن توجه اکید مبذول شود کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی صنعتی کشاورزی انواع آلاینده ها پسابهای ناشی از کار های آدم ی استانداردهای خاصی برای تهیه کرده اند بسیار زیاد ی از عوامل تشکیل دهنده این استانداردها در سطح جهان ی یکسان مشابه است . پس کشورهای درحال گسترش نیز می بایست در جهت رفع موارد زیستمحیطی و حفظ بهداشت جامعه بکوشند و از این استانداردها بهره گیری نمایند
آلودگی آبWater Pollution

آب هر گز بطور خالص در هیچ کجای جهان یافت نمی شود . حتی آب بارانی که در مناطق غیر الوده نواحی جغرافیائی به زمین می بارد حاوی گازها ی o2-co2-N2 محلول در آن است و همين طور گرد غبار یا ذرات معلق در اتممسافرت بصورت تعلیق در آب حمل می شوند . آب چشم ه ها ً دارای ترکیباتی حمل شده از فلزاتی مثل Na-Mg –Ca- Fe- است .
آب سخت
آبی است که میزان قابل توجه ی از ترکیبات فلزات در آن وجود دارد . حتی آب آشامیدن ی ما از نظر شیمیائی خالص نیست درست است که ذرات جامد معلق باکتریهای ضرردار آن از بین رفته اند ولی باز از نظر شیمیائی خالص نیست . کلا ً آب خالص برای آشامیدن نامطبوع است .
استفاده های طبیعی از آب عبارتند :
زیبا ئی تفریحی
ذخیره آب مصرفی عمومی مردم
محیط زیست آبی جانوران آبزی
کشاورزی
صنعتی
طبق تعریف : هر ماده و جسمی که مانع مصرف طبیعی از آب شود آلوده کننده آب تلقی می شود . آبی که جهت گاهي استفاده های خاصی مناسب است باید آلوده نباشد .
هم اکنون در جهان بیش از ۵۰۰کیلومتر مکعب آب در رابطه با صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که نصف آن بعد از تصفیه پسابهای صنعتی مجدداً استفاده می شود . ( بر طبق محاسبات سازمان ملل یک سوم آبهای شیرین جهان آلوده اند ) .
تعریف آب پاک و آب آلوده :
هیچ تعریف خاصی برای پاک یا آلوده بودن مطلق آب وجود ندارد .در واقع آب پاک بنا به فرد د آن می بایست شرایط خاصی باشد . مثلاً برای مصرف – کشاورزی – یا صنعت نیازمند استاندارد های کیفیت ویِژگزینشه خود است .
اکثرا ٌ ً آبی را آلوده می گویند که میزان اکسی ژن محلول در آن از میزان ی که جهت زندگی آبزیان ضروریست کمتر باشد . هرگاه مواد آلی از طریق تخلیه فاضلاب به آبها وارد شوند بعلت ویژگی افردی د شوندگی شدید این مواد که با استفاده اکسی ژن محلول در آب صورت می گیرد افردی ژن محلول در آب به صفر میرسد می گویند آب بشدت آلوده است .
آب فوائد فیزیکی برای ای است :
وزن ویژه آب در ۴درجه سانتی گراد ۱ است
گرمای برای آب بالاست
هدایت گرما ی زیاد ی دارد
حلالیت خیلی در مساوی بقیه اجسام
انبساط آب در حال انجماد
آب از دو عنصر هیدروژن و افردی ژن تشکیل شده اولین بار هنری کاواندیش لاوازیه عناصر آن را جدا نمودند .

اندازه گیری کیفیت آب
آلودگی موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر ( mg/lit) اندازه گیری می شود . در گذشته از نحوه PPm وزنی استفاده می شد که این نحوه در آلودگی بصورت اندازه ی اکنون در هوا بیان است .
۱ میلی لیتر آب مساوی یک گرم آب است از ppm هم می توان استفاده نمود لیکن دربقیه مایعات چون ۱ میلی لیتر مساوی یک گرم نیست پس استفاده از ppm منسوخ و mg/lit متداول است .
اندازه گیری کیفیت آب بدلایل زیر دشوار است :
ممکن است آلوده کننده کاملاً شناخته شده نباشد .
غلظت آلوده کننده ممکن است اینقدر کم باشد که اندازه گیری دقیق آن زیاد دشوار باشد .
برای اندازه گیری کیفیت آب روشهای زیر متداول است . :
اندازه گیری افردی ژن محلول در آب یا DO
حداکثر اکسی ژنی که در درجه گرما نرمال ( ۲۵درجه سانتی گراد ) می تواند در آب حل شودmg/lit 9 است و هر چه گرما اضافه شود افردی ژن محلول تقلیل می یابد . در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد افردی ژن محلول به mg/lit 7 می رسد و در دمای صفر درجه افردی ژن محلول معادل mg/lit 14 است . افردی ژن محلول در آب توسط دستگاه اندازه گیری افردی ژن (DO متر ) اندازه گیری می شود .
BOD چیست ؟
BOD نرخ استفاده افردی ژن در داخل آب بوسیله ارگانیزمهاست است . چنانچه BOD کم باشد آب پاک و فاقد ارگانیسم است یا آنکه ارگانیزمهای داخل آب مرده و نیازی به مصرف اکسی ژن ندارند . BOD میزان اکسی ژن ضروری برای ثبات بیولوژیکی در آب است . اندازه تاًسیسات تصفیه بیولوژیکیبخصوص ً میزان هوادهی فاضلاب در حوضچه های هوا دهی را می توان با اندازه BOD محاسبه نمود .
اگر BOD آبی ppm 1 باشد تقریباً آب خالص است . آب با BOD تا ppm 5 نسبتاً خالص فرض می شود وقتی که BOD به بیشتر از ppm 5 برسد خلوص آب مورد تردید قرار می گیرد . اما چنانچه میزان BOD از ppm 20 تجاوز نماید سلامت عمومی مورد خطر واقع می شود .
آزمایش ات BOD تخمین واقع بینانه ای از کیفیت افردی ژنی که وارد به آب شده است را فراهم می سازد .
BOD چگونه تعیین می شود ؟
دو بطری از آب نهر پر می شوند . میزان DO یکی اندازه گیری می شود پس درب بطری دیگر را بسته داخل همان جریان آب به مدت ۵ روز قرار می گیرد ( برای حفظ شرایط محیطی مثل درجه گرما ، زمان و نور ) بعد از ۵ روز DO ظرف دوم اندازه گیری شده اختلاف DO ظرف اول دوم معین کننده BOD5 است .
درجه گرما ، نور و زمان عوامل اثر گذار در BOD هستند . لازم به ذکر است تست قطعا ً باید در درجه گرما ۲۰درجه سانتی گراد در محیط به مدت ۵ روز باشد .

.

TOC چیست ؟
چون سوخت و سوز کربن تولید Co2 می نماید لذا با احتراق کامل یک نمونه می توان به ارگانیزمهای موجود در فاضلاب پی برد . با سوزاندن نمونه در داخل یک لوله و اندازه گیری Co2 پی به TOC یا مجموع کل کربن آلی پی می بریم .

هر جسم خارجی که به اب افزوده شده و باعث شود کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیکی آن طوری تغییر نماید که برای مصرف آدم وبقیه موجودات کشاورزی ضرردار باشد و آدم نتواند حتی با تصفیه عادی آن را برای اشامیدن مناسب سازد جزء آلوده کننده های آب منظور می شود .

آلوده کننده های عمده آب بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :
زباله های متقاضی افردی ژن
عوامل بیماری زا
مواد غذائی گیاهی
ترکیبات آلی سنتز شده ( مصنوعی)
نفت
مواد شیمیائی معدنی و کانی ها
رسوبات
مواد رادیو اکتیویته
گرما
برخي از اوقات آب آلوده حاوی چند منبع آلاینده است .
زباله های متقاضی افردی ژن ( اکسی ژن خواه )
اکسی ژن حل شده در آب مورد نیاز هر گیاه و جانوری است که در آن زندگی می نماید . افردی ژن محلول را با DO نمایش میدهند که جهت ماهی می بایست حداقل ppm 5 یا ۵ میلی گرم بر لیتر باشد .
آب سرد دارای DO زیادتری است . DO در محلول اشباع با درجه گرما آب و ارتفاع از محل تغییر می نماید . در سطح دریا در ۲۰ درجه سانتی گراد ۱/۹ پی پی ام است . در یک درجه گرما ثابت هرچه ارتفاع بیشتر می شود DO کمتر می شود .
زمانی که زباله های آلیبه ویژه ً فاضلاب خانگی حیوانی – زباله های صنعتی – ناشی از کار ها ی کارخانجات کاغذ سازی – چرم سازی ، فاضلاب کشتارگاهها و گیاهان و … به آب می ریزد DO آب شدیداً پائین می آید چون زباله های این صنایع افردی ژن خواه بوده و توسط باکتریها در افردی ژن شکسته شده پوسیده می شوند .
بیشترین زباله های افردی ژن خواه زباله های آلی می باشند . جهت اکسایش ۳ پی پی ام کربن ۹ پی پی ام افردی ژن محلول نیاز است.
عوامل زا
آب علت انتقال بسياري از ویروسها و باکتریهای بیماری زاست که اکثراَ باعث عفو نت در ناحیه روده می شوند . تیفوئید اسهالهای خونی پاراتیفوئید وبا از آن عبارت اند . فلج اطفال یرقان نیز با آبهای آلوده منتقل می شوند .
تست مستقیم جهت شناسائی موجودات در آب صورت نمی گیرد اما یک باکتری زیاد دیده شده بنام کالیفرم که بی خطر بوده مواد غذائی آدم را در روده بزرگ جذب می نماید در همانجا زندگی می نماید چنانچه در آب دیده شود معرف مدفوع در داخل آب است .
چه مریضی هائی بوسیله آب آلوده به آدم سرایت می نماید ؟
بیماری های انگلی ( لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه که به تب لجن و یا ویل معروف است باکتری از راه مخاط پوست وارد بدن شده باعث عفو نت می شود در آب لجن رودخانه ها موجود است .
کرمها : مثل آسکاریس – تریکو سفال ( کرم شلاقی و کرم قلابدار )
بیماری وبا
بیماری ویروسی مثل فلج اطفال هپاتیت عفو نی
مواد غذائی گیاهی
فسفر – نیتروژن – کربن – سه عنصری هستند که واکنش دهنده های وابسته به کیفیت و شرایط هستند . فاضلاب آدم ی زباله های صنعتی که منابع قابل تذکر ی از مواد غذائی به جهت ترکیبات فسفر ه دارند در آب حل شده و علت محدود کننده می شوند .
۷۰ % ترکیبات فمسافرت ه در فاضلابها در تاثیر مصرف از شوینده های خانگی است که باید از ترکیبات شوینده حذف گردند . این ترکیبات وقتی که در آب وارد می شوند به افزایش جلبکها کمک کرده و باعث بهم میل کردن تعادل اکوسیـستم ها می شوند
مواد آلی مصنوعی
شوینده ها و مواد آفت کش – حلالها – رنگها فیبرها باعث تغییراتی در بو طعم رنگ آب شده و باعث مسمومیت آب تهدید جهت جانوران و گیاهان می شوند .
نفت
اولین چاه نفت در سال ۱۸۵۹ در پنسیلوانیا احداث شد . سالانه چندین بیلیون بشکه نفت خام استخراج می شود که تولید – توزیع و استفاده از یک چنین میزان خیلی ی نفت پیامدهای زیستمحیطی بسیار زیاد ی دارد . آلودگی نفتی باعث می شود ویژگی هیدروفوبی پرندگان بشدت کاهش یابد
مواد شیمیائی معدنی و کانی
نمکهای معدنی و اسیدهای معدنی ترکیبات فلزی که در آب باعث اسدیته – شوری و سمی شدن آب می شوند جزء آلاینده های آب می باشند .
اسیدی شدن : ( مثل باران اسیدی ) استخراج معادن سولفید ( پیریت FeS2 ) رد شدن آب از رگه های این معادن بطور طبیعی یا از طریق فرایند های مصنوعی باعث افزایش اسیدیته آب می گردد . در PH کمتر از ۶ باعث خوردگی خیلی از میزان در سیستم های لوله کشی – قایقها – اسکله ها … می شود .
شوری : ۹۷ درصد آبهای جهان شورند . فاضلابهای صنعتی – حمل مواد معدنی بوسیله آبیاری غیره باعث شوری می شود . مصرف از نمک در شاهراهها شستشوی آن باعث شوری آبها می شود . بیشتر شدن شوری کیفیت آب را پائین می آورد . مواد معدنی و کانی در آب تاًثیرات بسياري روی گیاهان جانوران آبزی دارد ضرر وارده به زندگی آبضرر مربوط به فرایند اسمزی است که نهایتاً به مرگ جاندار می انجامد .
سمیت : فلزات سنگین باعث سمیت آب می شوند . جیوه – سرب – کآدم یوم – کرم نیکل از عبارت این عناصر می باشند . با جمع شدن در مدت زیاد در بدن موجودات زنده باعث سمیت نهایتاً مرگ موجود زنده می شوند .
رسوبات : رسوبات در اثر فرایند های طبیعی فرسایشی بوجود می آیند و باعث آلودگی شدید آبهای سطحی می شوند
تاًثیرات ضرر آور رسوبات عبارآزمایش از :
موارد مربوط به لایروبی کانالها- چشم ه ها – بنادر مخازن
از بین بردن جانوران آبزی رفع زیستگاه آنها
کاهش نفوذ نور به داخل آب كم شدن فرایند فتو سنتز
تیره گی آب افزایش هزینه تصفیه آن
.
سه کار خیلی مهم وابسته به اورانیوم که منبع بالقوه تولید آلودگی است :
استخراج از معدن و فرآیند هایی روی سنگ معدن دارای رادیو اکتیو مفید
استفاده از مواد رادیو اکتیو در سلاحهای هسته ای
مصرف از مواد رادیو اکتیو در تولید انرژی هسته ای ( نیرو گاهها ی هسته ای – اتمی )

فرایندهای سنگ معدن
بزرگترین مساله آلودگی رادیو اکتیوی در نتیجه تولید اورانیوم به علت مقادیر بسياري اورانیوم باقی مانده از تولید است . مواد رادیو اکتیوی توسط بارندگی از توده پس ماندها حل یا خرد شده به سمت آب معمولی مصرفی حرکت باعث آلوده سازی شدید آن می شود .
رادیوم توریوم از نظر شیمیایی شبیه کلسیم هستند و پس وقت ی که وارد بدن می شوند توسط استخوانها جذب می شوند . سبزی کاری می تواند میزان مواد پس مانده در آبهای سطحی را کاهش دهد . وقت ی ذرات رادیو اکتیو یته در اثر آزمایش های اتمی با باران ترکیب شوند باران هسته ای بوجود می آید . باران رادیو اکتیو در سال ۱۹۶۳ منجر به امضاء قرار داد تحریم آزمایش ات هسته ای شد .
استرانسیوم ۹۰ جزء باران رادیو اکتیو با نیمه عمر ۲۸ سال از نظر شیمیائی مثل کلسیم است و توسط گیاه از خاک جذب شده با میل کردن گیاه به استخوانها و دندانها وارد می شوند .این عناصر در مغز استخوان وارد شده اختلالات خونی را بوجود می آورد .
سزیم ۱۳۷ با نیمه عمر ۳۰ سال از نظر شیمیائی مثل پتاسیم است و بوسیله لبنیات و گوشت و حبوبات برگدار از باران رادیو اکتیویته جذب شده و به آدم میرسد . مثل استرانسیوم عمل می نماید .

۴ نوع آلودگی بوسیله کارخانجات انرژی هسته ای تولید می شود :
تولید زباله های مایعی از رادیو اکتیو
زباله های مایع گازی حاصل از عناصر سوختی
کالاها حاصل از شکافت هسته
گرما
تهدید بزرگ آلودگی آب به فرآیند های زباله های هسته ای در سیسـتم عمل کننده مربوط است . زباله ها را در ظروف فولادی بسته بندی می کنند و بر حسب خط مشی مربوطه دفن می سازند .
گرما
از نظر بسياري از مردم گرما یک آلوده کننده نیست . اما ی جهت سرد کردن دمای آب از رودخانه ها استفاده شود و دمای آب بالا رود خطر جدی است .
ارتقا گرما چه اثری در آبهای طبیعی دارد :
میزان اکسی ژن محلول در آب را کاهش می دهد ( DO )
سرعت واکنشهای شیمیایی را ارتقا می دهد
درجه گرما نامناسب برای زندگی آبضرر تولید می شود
میزان درجه بندی های مرگ آور افزایش می یابد .

ارزیابی دیگر آلاینده های آب

کیفیت آب علت تعیین کننده ای برای آسایش و رفاه آدم هاست . اکنون در جوامعی که آب ها ی آلوده به باکتریها و مواد شیمیایی وجود دارد شیوع بیماری ها امری اجتناب ناپذیر است و بسياري از مرگ میر ها ناسی از آلودکی آب است . با وجود تصفیه آب آشامیدن ی در شهر ها هنوز هم بعضی از منابع آب شهری در برخي نقاط حاوی مقادیر خطر ناکی از عوامل بالقوه بیماری زا هستند . ترکیبات شیمیاییی و سمی در اندازه های کم به هیچ وجه در آب آشامیدن قابل روئیت نبوده بدون انجام آزمایش ات ویژه به راحتی نمی توان در خصوص کیفیت آبی اظهار نظر کرد .

در جوامع صنعتی سر چشـم ه های گوناگونی برای وارد شدن آلودگی های شیمیایی بداخل آب وجود دارد ، فضولات حاصل از صنایع شیمیایی و آبکاری و رد شدن از بین زمینهای کشاورزی سمپاشی شده منابع جدی آلودگی شیمیایی آب می باشند .
در حال حاضر مواد سمی که بوسیله آب منتقل می شوند مهمترین عوامل ضرر بار موجود در آبهای آشامیدن ی هستند .

در حال حاضر مواد سمی که بوسیله آب منتقل می شوند مهمترین عوامل ضرر بار موجود در آبهای آشامیدن ی می باشند .
آگاهي از منابع آلاینده ها – نحوه انتقال – برهمکنش ها آثار ناشی از ورود آلاینده ها به آب برای کنترل آنها به طریقی که جهت محیط زیست بی خطر بوده در عین حال از جهت اقتصادی مقرون به صرفه باشد حائز ارزش است .
آبعضی از مفهوم آلودگی کنترل آن منوط به کسب دانش در زمینه شیمی محیط زیست آبی است .

عناصر ناچیز موجود در آب Tracc E lement
منظور از عناصر ناچیز عناصر به میزان بسیار زیاد اندک است . با توجه به اینکه در گذشته روشهای مدرن امروزی همچون جذب اتمی – نشر پلاسما – تجزیه با نوترون فعال – کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی روشهای دیگر که قدرت آشکار سازی را تا میزان کشف مقادیر زیاد اندک که امروزه قابل دساسترس هستند گسترش داده اند وجود نداشت و فقط می توانستند حضـور یک عنصر را بدون میزان آن آشکار سازند عنصر مورد نظر را در میزان ناچیز پنداشته و تعریف کلی عناصر موجود در آب را منظور می نمودند .

بعضی از این عناصر بعنوان مواد غذائی جهت زندگی جانوران و گیاهان شناخته می شوند و میزان کم آنها مورد نیاز و میزان خیلی آنها سمی است . مثل هیدروژن – اکسی ژن – فمسافرت – پتاسیم – گوگرد – منیزیوم – کلسیم – میکرو ماکرو نوتریونها ( Cl- CO – mo – fe- zn – , … ) که هرکدام بعنوان سازنده زیست جرم یا کنترل عملکرد متابولیکی ارگانیسم ها در آب وجود دارند و منبع آنها اکثراً کانی های موجود در آب است .

گاهي عناصر ناچیز از لحاظ موارد محیط زیست خیلی ارزشمند می باشند مثل سرب یا جیوه یا کآدم یوم ( چون به غشا، سلولها متصل شده و روند انتقال مواد از راه دیواره سلولها را مختل می نمایند ) . گاهي از شبه فلزات یعنی عناصری که میزان فاصل فلزها و غیر فلز ها قرار دارند هم آلاینده های مهمی جهت آب به حساب می آیند – آرسنیک – سلنیم – آنتیموان در این زمینه حائز ارزش هستند
آرسنیک AS
جذب حدود ۱۰۰میلی گرم از این عنصر می تواند سبب مسمومیت آدم شود . جذب دوزهای اندک آرسنیک در وقت دراز به دفعات زیاد سبب ظهور مسمومیت مزمن می شود . آرسنیک عنصری سرطان زاست قتل های بسیار زیاد ی با آن صورت گرفته است . احتراق ذغال سنگ باعث ورود میزان قابل توجه ی آرسنیک به محیط زیست می شود که بیشتر این میزان به منابع آبی وارد می گردد .
آرسنیک به همراه کانی های فسفاته به محیط وارد می گردد . برخي از آفت کشهابه ویژه ً آنها که قبل از جنگ جهان ی دوم استفاده وسیع ای داشته اند حاوی ترکیبات زیاد سمی آرسنیک می باشند . رایج ترین این مواد عبارتند از آرسنات سرب آرسنیت سدیم .
یکی دیگر از منابع بزرگ آرسنیک زوائد باقی مانده از معادن است . آرسنیک بصورت محصول فرعی در فر آیند تصفیه مس ، طلا ، سرب ، بصورت فضولات معدنی انباشته می شود .

کآدم یوم Cd
کآدم یوم ناشی از زائدات صنعتی یا فضولات معدنی از آلوده کننده های اصلی آب است . کآدم یوم در آبکاری فلزات به مصرف میرسد . این عنصر از لحاظ شیمیایی شباهت خیلی ی با روی دارد و این دو فلز درپدیده های ژئو شیمیایی با مجموعه می کنند . فشار خون بالا – تخریب کلیه – تخریب بافتهای بیضه تخریب گلبولهای قرمز خون از عبارت عوارض کآدم یوم است . مسمومیت با کآدم یوم سبب ظهور بیماری می شود که در ژاپن به آن ایتای ایتای ( آخ آخ در فارسی ) نامیده می شود . این همراه با درد شدید و شکستن بی دلیل استخوانها ظهور می نماید . کآدم یوم می تواند در گاهي از آنزیمها جانشین روی شده با تغییر در ساختمان فضائی آنزیم سبب از دست رفتن کار کاتالیزوری آنزیم نهایتاً سبب ظهور علائم مریضی شود .
کآدم یوم یک آلاینده خطر ناک آب است پاکسازی آبی که به کآدم یوم آلوده است خیلی دشوار خواهد بود .
در بنادر خلیج ها ته نشست کآدم یوم و ترکیب آن با سولفاتها کآدم یوم را بصورت سولفید کآدم یوم نامحلول رسوب می دهد . ( cds)

سرب Pb
آلودگی سرب از بعضی منابع صنعتی کانی سر چشم ه می گیرد همين طور سرب ناشی از سوزاندن بنزین های سربدار یکی از سرچشم ه های عمده ورود سرب به اتمسفر و خاک است و در نظام های آبی وارد می شود . سنگ آهک سرب دار می تواند منشا، ورود سرب به آبهای طبیعی باشد . مصرف از ظروف سربی برای میل کردن و آشامیدن سبب مسمومیت طبقه حاکم در رم باستان و انقراض آنها از سلطنت گردید .
در تاثیر مسمومیت با سرب اختلال جدی در عملکرد کلیه ها – دستگاههای تولید مثل – جگر – مغز سلسله اعصاب مرکزی در نهایت مرگ شخص پیش می آید . مسمومیت ناشی از وجود سرب در محیط زیست برخي از کودکان را به عقب ماندگی ذهنی دچار کرده است
. مسمومیت خفیف با سرب سبب ظهور آنمی در آدم می شود و فرد مسموم دچار سردرد – درد عضلات – حس خستگی عمومی عصبانیت می شود . جز در موارد ی که هنوز از لوله های سربی قدیمی جهت انتقال آب مصرف می شود آلودگی سربی چندان قابل توجه نیست . سرب در ساختمان لحیم گاهي مواد بکار رفته در اتصالات لوله ها مصرف می شود . پس آب مورد مصرف شهروندان تا میزان خیلی ی با سرب در ارتباط است .
آب مانده در لوله کشی ساختمانها میزان قابل توجه ی سرب – روی – کآدم یوم و مس دارد و ضروری است بعد از برگشت از سفر که لوله ها مدت زیاد ی پر آب بوده تخلیه نشده اند با باز نمودن لوله ها آب آلوده خارج گردد

آب مانده در لوله کشی ساختمانها میزان قابل توجه ی سرب – روی – کآدم یوم مس دارد و ضروری است بعد از برگشت از مسافرت که لوله ها مدت بسياري پر آب بوده تخلیه نشده اند با باز نمودن لوله ها آب آلوده خارج گردد
جیوه Hg
جیوه صدمات خیلی بسياري به سلامت ی آدم وارد می سازد . جیوه در بسياري از کانی ها به میزان زیاد کم وجود دارد . سینابر سولفید قرمز جیوه سنگ معدن تجارتی اصلی جیوه است .
جیوه فلزی در وسائلی مثل دستگاههای ایجاد خلا، تست بعضی بکار میرود . استفاده عمده جیوه در تولید الکترود های مربوط به دستگاههای تولید الکترو لیتیک گاز کلر است . تر کیبات آلی جیوه در تهیه آفت کشها –به ویژه ً قارچ کشها موارد مصرف گوناگونی دارد . ورود جیوه به محیط زیست از طریق منابع متفرقه متعددی صورت می گیرد که مربوط به مصرف بشر از این عنصر است
. دور ریز مواد شیمیایی استفاده شده در تست گاهها – باطریها- دماسنج شکسته – قارچ کشها – آمالگام بکار رفته برای پر کردن دندان محصولات داروئی راههای ورود جیوه به محیط زیست می باشند .
سر ریز فاضلاب شهری بعضی وقتها حاوی جیوه تا ده مساوی میزان یافت شده در آبهای طبیعی است .

در سالهای ۱۹۶۰- ۱۹۵۳ سمیت جیوه در خلیج مینا ماتا ی ژاپن به نحو انگیزی نمائی کرد . از بین افرادی که کالاها دریایی این خلیج آلوده را استفاده کردند ۱۱۱ نفر مسموم شدند و ۴۳ نفر آنها جان سپردند ۱۹ نفر که مادران آنها از این مواد غذائی مصرف کرده بودند تغییرات ژنتیکی دیده شد . منبع ورود جیوه به آب پسماندهای صنایع شیمیایی ریخته شده در خلیج بود از عبارت اثرات سمی جیوه را می توان اختلالات نورولوژیک – افسردگی – عصبانیت – کوری – دیوانگی – شکستن کروموزومها ظهور نقائص مادر زادی را نام برد .
عوارض خفیف تر مسمومیت با جیوه مثل افسردگی عصبانیت ماهیت سایکو پاتولوژیکی هستند .
برخي از اشکال جیوه نسبتاً غیر سمی هستند و جهت بازبینی سفلیس دیگر بیماری ها کار برد دارند ترکیبات آلی جیوه بشدت سمی هستند

. وجود جیوه در بدن ماهی ها ی دریاچه های آلوده و غلظت بسیار زیاد خیلی جیوه در آب و در بافتهای ماهی دیده شده است آن ناشی از تشکیل یون محلول مونومتیل مرکوری CH3Hg+ دی متیل مرکوری فرار CH3)2Hg ) توسط باکتری ناهوازی موجود در رسوبات است .
و جیوه ناشی از این ترکیبات در بافتهای چربی انباشته شده ممکن است از ۱۰۰۰مساوی غلظت آن در آب بیشتر باشد . ماده شیمیائی علت متیلاسیون که جیوه معدنی را به ترکیبات متیل مرکوری تبدیل می نماید متیل کوبالامین نام دارد که آنالوگ ویتامین B12 است .
در آبهای خنثی یا قلیائی شرایط مساعدی جهت تشکیل دی متیل مرکوری CH3)2Hg ) وجود دارد . این ترکیب فرار می تواند به اتمسفر نیز وارد شود .

سیانور درآب :
سیانور ماده ای سمی مرگ آور است که در آب بصورت HCN که اسیدی ضعیف است دیده می شود یون سیانید با بسياري از یونهای فلزی میل ترکیبی بسياري نشان داده مثلاً در مجاورت آهن دو ظرفیتی یون فروسیانید را تشکیل می دهد که سمیت آن نسبتاَ کمتر است . HCN فرار ماده ای خیلی سمی است که در سالهای ۱۹۴۰-۱۹۶۷ در اتاقهای گاز زندانهای کشور امریکا برای اعدام محکومین بکار میرفت . سیانور مصرف صنعتی وسیع ای دارد ببرای برای پاکسازی سطوح فلزی و آبکاری فلزات بکار میرود . همين طور از طریق صنایع گاز کوره های کک سازی در محیط منتشر می گردد . در عملیات استخراج کانی ها به وفور مصرف می گردد
. بعنوان مثال در عملیات استخراج طلا جهت جدا کردن طلا از سنگ معدن ابتدا جیوه مصرف می شد و پس بعلت کارائی بالای سیانور این ماده مورد استفاده قرار گرفته و بعلت فرایند شستشو با سیانور باعث آلودگی شدید آبهای زیر زمینی گردیده است .

آزبست در آب :
آزبست عنصری معدنی است که در اثر استخراج از سنگ معدن بصورت الیافی فیبری در هوا منتشر و باعث خراش بافتهای ریه می شود و نهایتاَ تولید سرطان می نماید . آزبست از طریق لوله های آزبستی یا فرایندهای معدنی در اتمسفر انتشار و وارد آبهای طبیعی می گردد .
حذف سختی آب :

نمکهای منیزیوم و کلسیم عمدتاً بصورت بی کربنات یا سولفات در آب دارند علت اصلی سختی آب هستند . آب سخت آبی است که در جریان واکنش صابون با یونهای کلسیم منیزیوم ایجاد دلمه های نامحلول می نماید . این یونها باعث مزاحمت در عملکرد پاک کننده ها می شوند پس باید کمپلکسه گردند . همين طور این یونها باعث تشکیل رسوبات معدنی می گردند که باعث مسدود شدن لوله ها و کاهش راندمان انتقال آب می گردند .
جهت جذب سختی آب اصطلاحاً نرم کردن آن در شهر های بزرگ از فرآیند آهک – سودا بهره می گیرند که عبارآزمایش از تصفیه آب به یاری ca (OH)2 و کربنات سدیم Na2co3 که در این عملیات کلسیم بصورت CaCo3 و منیزیوم بصورت Mg (oH)2 رسوب می گردند

در بعضی از سیسـتم های بزرگ تهیه آب نرم بهراهنمای آهک – سودا از رسوبات کربنات کلسیم حاصل بعنوان منبع تولید آهک استفاده می کنند . نرم سازی آب بهروش آهک – سودا ۲ مساله عمده دارد :
به پدیده فوق اشباع میزان ی CaCo3 و Mg(oH)2 در محلول باقی مانده این ترکیبات چنانچه حذف نشوند بعد از مدتی رسوب می کنند که ایجاد لایه رسوبی زیان بار یا کدورت نامطلوب در آب را بدنبال دارد .
از ناحیه مصرف از ترکیب زیاد گیم کربنات سدیم مساله ایجاد می شود . این ماده سبب بالا رفتن PH آب تصفیه شده تا حدود ۱۱ می شود که باید برای غلبه بر آن بداخل آب Co2 دمید
دی کسی د کربن سبب می شود که کربنات کلسیم و هیدرو کسی د منیزیوم موجود در آب به گونه های محلول بیکربنات تبدیل شوند :
آبی که PH قلیائیت آن در میزان معین ی تنظیم شده و غلظت یون Ca2++ موجود در آن زیاد نزدیک به غلظت اشباعی CaCo3 باشد تثبیت شیمیایی شده است . این آب نه باعث ترس و نگرانی یب کربنات کلسیم در منابع مجاری آب و گرفتگی لوله ها می شود نه لایه محافظ CaCO3 موجود بر سطح داخلی لوله ها را در حل می نماید . آبی که میزان CaCO3 آن زیاد پائین تر از میزان اشباع باشد آب مهاجم نامیده می شود .
یکآموزش دیگر نرم کردن آب مصرف از ستون تعویض یونی است . تعویض یونی یعنی انتقال برگشت پذیر یونها بین محلول آبی و یک ماده جامد که قادر به ایجاد پیوند با یونها باشد . مثلاً حذف NaCl از محلول توسط دو واکنش تعویض یونی است .
در نرم کردن آب به یاری تعویض یونی نیازی به حذف کلیه یونهای محلول نیست تنها حذف آن دسته از کاتیونها که موجد سختی آب می باشند کافی است . پس ً تنها مصرف از تعویض کننده های کاتیونی کفایت می نماید .

گند زدائی آب :
مجموعه عملیات جهت کشتن باکتریها ی موجود در آب را گندزدائی گویند
. کلر معمولی ترین ماده گند زداست که جهت این منظور بکار میرود :
اسید هیدروکلره اسید ضعیفی است که باعث کشتن باکتریها می شود . گاهي وقتها بجای گاز کلر از نکهای هیپو کلریت مصرف می شود . هیپو کلریت کلسیم Ca(ocl)2 نمکی است که برای این منظور مصرف می شود . دو گونه شیمیایی که بوسیله کلر در آب تشکیل می شود Hocl ocl- هستند که کلر آزاد مفید نام دارند در کشتن باکتریها خیلی تاثیر گذار ند .
این مواد در حضـور آمونیاک مونو کلرامین NH2cl – دکی کلرامین NHCL2 – تری کلرآمین NCL3 که قدرت گند زدائی کمتری دارند را تشکیل میدهند . کلر زنی می تواند ماهیت سمیت ناخالصی های معدنی موجود در آب را تحت تاًثیر قرار دهد .
گاهي جهت گند زدائی بجای کلر از ازون استفاده می شود به اینصورت که بعد از فیلتر کردن هوا آن را سرد می کنند و پس هوای سرد و خشک و بصورت فشرده را در معرض تخلیه الکتریکی با ولتاژ ۲۰۰۰۰ولت قرار می دهند که اکسی ژن به ازون تیدیل می شود و ازون تولید شده به داخل محفظه ارتباط پمپاژ می شود و ۱۰تا ۱۵دقیقه طول می کشد .

اخیرا ً به دلیل اقطعا ل تولید ترکیبات ارگانو کلره در خلال فرآیند کلر زنی آب استفاده از ازون مورد توجه روز افزون قرار گرفته است .
ازون بیش از کلر بر ویروسها قدرت تخریبی دارد .
آهن به شکل یون فرات Feo4 2- هم یک علت اکسی د کننده قوی با فوائد گند زدائی عالی است . مزیت استفاده از این گند زدا حذف فلزات سنگین – ویروسها و فسفات است . ممکن است در آینده این گند زدا گسترش یابد
حذف مواد آلی از اب آشامیدن ی :
مقادیر بسیار زیاد اندک مواد آلی اگزوتیک ( مواد ساخته دست بشر ) در اب آشامیدن ی می تواند سبب سزطان و دیگر ها گردد . برخي از این مواد ترکیبات آلی کلردار هستند که برای ضد عفو نی آب بکار می روند . در تاثیر کلر زنی آب برای ضد عفو نی کردن آب کلروفرم وبقیه ترکیبات هالو متان Trihalomethane( THMs ) ناشی از فرآیند کلر زنی که از ۱۰۰PPb تجاوز کنند تهدید ساز خواهند شد . که بایستی با مصرف از گرانول ذغال فعال در میزان استاندارد کاهش یابند .
تصفیه فاضلاب : Waste Water Treatment
فاضلاب رها شده در آب منبع اکثرا آلودگی ها در آبهای طبیعی است پس لازم است خود فاضلاب به نحوی تصفیه شود . تصفیه فاضلاب عمدتاً با سه نحوه تصفیه اولیه – تصفیه ثانویه تصفیه ثالثیه ( پیشرفته ) صورت می گیرد . در تصفیه اولیه مواد جامد از آب خارج می گردند ( بهآموزش مکانیکی ) و BOD را بطور ملایم کاهش می دهند .
در وهله ثانویه BOD بطور قابل ملاحظه ای بوسیله اکسایش زیستی مواد حل شده در آب کاهش می یابد و در وهله ثالثیه مواد جامد باقی مانده و مواد معدنی محلول ترکیبات آلی از فاضلاب جدا می گردند . این عملیات بوسیله مجموعه ای از فرایند های فیزیکی ، شیمیائی و زیستی انجام می گردد
فرآیند های تصفیه فاضلاب اولیه :
در این فرآیند ابتدا بیشتر جامدات را از آب جدا می تمایند این امر با رسوب دادن جامدات برداشتن اجسام معلق کامل می گردد این فرایند حاوی مراحل زیر است :
غربال کردن
بوسیله تورهای سیمی غربال ها و گذشتن آب الوده از آنها امکانپذیر است .
برداشتن سنگریزه – با ته نشست سنگ سنگریزه آنها را جدا می نمایند .
خارج نمودن رسوبات
در صورتی که سرعت جریان فاضلاب کم باشد جامدات معلق ته نشین می شوند که با ایجاد مخزن رسوب گیری کامل می شود . جامدات ترس و نگرانی یب شده را لجن خام می گویند . در نحوه اولیه تصفیه فاضلاب سنگریزه لجن خام از آب جدا می شود با اضافه کردن گاز کلر باکتریهای مولد بیماری را نابود می نمایند .روش تصفیه اولیه بطور تخمینی ۳۵ درصد BOD 60درصد جامدات معلق که حاوی ۲۰درصد از کل نیتروژن ۱۰ درصد از کل فسفر را برطرف می نماید . اما مواد معدنی را خارج نمی نماید .
فرایند های تصفیه فاضلاب ثانویه

در این فرآیند مواد معلق اضافه برداشته BOD کم می شود . صافی چکنده و فرآیند لجن فعال در این وهله مورد استفاده قرار می گیرد . لجن فعال می تواند تا ۹۰% جمدات معلق BOD را برطرف نماید و صافی چکنده ۸۰تا ۸۵درصد مواد معلق را جذب می نماید .
صافی چکنده عبارتست از بستری از سنگ و سن به عمق ۳ تا ۱۰فوت که در این بستر باکتریهای خیلی ی وجود دارند که مواد آلی فاضلاب را نابود می نمایند . بخش با اهمیت زیاد این فرآیند تجزیه مواد آلی تحت عمل باکتریهایی است که روی سنگ شن و لجن قرار دارند .
لجن توسط دمیدن هوا فعال شده و در تاثیر کار لجن مملو از باکتریها ضایعات آلی شکسته می شوند .
فرایند تصفیه ثالثیه ( پیشرفته )
در فرآیند های تصفیه اولیه ثانویه BOD آب پائین می آید باکتریها ی ضرردار حذف می شوند ولی ترکیبات آلی معدنی از بین نمی روند . در تصفیه پیشرفته تمام آلوده کننده های محلول معلق که در نحوه ثانویه برداشته شده اند از بین می روند .
آلوده کننده های فاضلاب در کل به ۴ دسته زیر تقسیم می شوند :
جامدات معلق
ترکیبات الی حل شده
مواد معدنی غذائی گیاهان بصورت محلول
مواد معدنی محلول
در تصفیه پیشرفته فاضلاب الکترو دیالیز یا اسمز معکوس ( با محدود کردن غشاء ) سبب كم شدن ذرات جامد معلق می شود
در حال حاضر لخته نمودن و پس صاف کردن برای این منظور مورد مصرف قرار می گیرد . آلوم AL2(SO4)3H2O نمونه منعقد کننده مورد استفاده است که با محلول قلیایی از یونهای بیکربنات ماده ای ژلاتینی که ذرات جامد معلق را فرا گرفته با آنها ته نشین می شود بعد از تصفیه ثانویه مقادیر کمی از مواد آلی محلول در آب باقی می مانند که طعم و طعم مخصوصی به آب داده سمی است .
پیشرفته ترینروش جهت رفع ترکیبات آلی محلول جذب سطحی روی کربن فعال است .
فاضلاب از طرفی با جذب کننده سطحی پر شده رد شدن داده می شود کربن فعال به شکل دانه های ریز یا پودر استفاده می گردد . شکل پودری نیاز به زمان کمتری جهت ارتباط دارد . بتدریج که مواد آلی روی سطح کربن جمع می شوند از ظرفیت پذیرش سطحی آن کاسته می شود ، به منظور جانشین ساختن مجدد که از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه است کربن مصرف شده بازسازی و دوباره می تواند مورد مصرف قرار گیرد .

همين طور مواد آلی حل شده توسط اکسایش شیمیایی با بکار بردن اکسی دهایی مثل هیدروژن پرافردی د ( H2O2) )و ازون O3 از فاضلاب خارج می گردند . هیدروژن پرافردی د در محلول ناپایدار و به اکسی ژن آزاد O2 تجزیه می شود .
افردی ژن آزاد شده هر ترکیب الی را که در محیط وجود داشته باشد افردی د می نماید . گاز ازون نیز اکثرا ترکیبات آلی موجود در فاضلاب را اکسی د می نماید .
همين طور گاز ازون بو – رنگهای نامطلوب موجودات ریز الوده کننده را از بین می برد . ترکیبات معدنی مثل نیتروژن فسفر در فاضلاب نامطلوبند فسفر بصورت یون فسفات PO4 3 ظاهر می شود که بصورت رسوب جدا می گردد .
آلومینیوم سولفات لخته شیمیایی است با یونهای PO 4 3- واکنش می دهد رسوب جامدی تشکیل می دهد که با دیگر جامدات ته نشین می شوند :
برای كم شدن نیتروژن در فاضلاب با تذکر به شکل شیمیائی نیتروژن PH آب روشی اتخاذ می گردد . مثلاً نیتروژن به شکل یون آمونیوم NH4 بوسیله رهنه سازی حذف می شود

. فرآیند برهنه سازی بر طبق تعادل بین NH4+ H+ در آب است :
وقتی که PH فاضلاب بالاتر از ۷ میرود ( قلیایی می شود ) تعادل به سمت راست و منجر به تشکیل گاز آمونیاک می شود . در PH مساوی ۱۰بیش از ۸۵% گاز آمونیاک از بهم زدن فاضلاب در هوا آزاد می شود .
برای نیتروژنه کردن یعنی تبدیل آمونیاک به نیترات نیترات به گاز نیتروژن ( نیتروژن زدائی ) باکتریهای ویژه ضروری است .
یونهای Na+, k+,Ca+2،و… که مواد معدنی موجود در آب می باشند ممکن است ضرردار نباشند اما اندازه این مواد معدنی شوری اب را زیاد کرده و باعث سختی اب می شوند . الکترو دیالیز اسمز معکوس روشهای عملی جهت كم شدن دادن شوری فاضلاب هستند .
الکتریستیه و غشاهای یک پلیمر شیمیایی در الکترودیالیز مورد مصرف قرار می گیرند .
جریان الکتریکی را به وسیله دو الکترود از آب عبور داده و الکترود ها توسط غشائی از یکدیگر جدا می شوند یون ها در محلول با رد شدن کردن از غشاها به سمت الکترودها جذب شده آب پاکیزه تر در پشت خود را باقی می گذارند .

فرآیند اسمز
زمانی اتفاق می افتد که دو محلول با غلظت های مفرق بوسیله غشاء نفوذ پذیر از یکدیگر جدا شوند . در طی این فرآیند ملکولهای آب از محلول با غلظت کمتر به محلول با غلظت بیشتر از طریق غشاء انتشار می یابد تا غلظت ها مساوی شوند .
.
.

در کل مراحل تصفیه بطور خلاصه بشرح ذیل است:
تصفیه اولیه : حاوی خارج نمودن مواد ساکن یا متحرک از آب .
تصفیه ثانویه : حذف ناخالصی های قابل تجزیه زیستی و کاهش BOD
ته نشینی : برداشتن ترکیبات فمسافرت ی و جامدات معلق
جذب سطحی : خارج نمودن ترکیبات آلی حل شده در آب .
الکترودیالیز : رساندن غلظت نمک محلول به سطحی که قابل استفاده باشد .
کلرینه کردن : حذف موجودات ریز بیماری زا از آب و فاضلاب

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

با جاذبه های گردشگری بلغارستان آشنا شوید

بلغارستان (به بلغاری: България) کشوری در جنوب شرقی اروپاست. پایتخت این کشور شهر صوفیه است. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *